نیروگاه بادی ۵۰ مگاوات

نیروگاه بادی 50 مگاوات

نیروگاه بادی ۶۶۰ کیلووات

شرکت پدیده مرو زیست سرمایه گذاری نیروگاه بادی در شهرستان خواف